Nabór do I klasy szkoły podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo !

Nabór do szkoły odbywa się w terminie od 13 lutego 2023 roku do 3 marca 2023 roku. Dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia,

załącznik nr 1- zgłoszenie dziecka do szkoły

Dzieci nie należące do obwodu szkoły przyjmowane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego,

załącznik nr 2-wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

O przyjęciu dziecka do szkoły spoza obwodu decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art.131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.)

Dodatkowo obowiązującą kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą
nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sośnie jest organem prowadzącym.

Kryteria i punktacja dostępne w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Granowcu

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Po zakończonej rekrutacji każdy rodzic dziecka przyjętego w terminie od 15 marca 2023 roku do 28 marca 2023 roku ma obowiązek potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

WAŻNE ! Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły dostarczyć należy do sekretariatu szkoły.

 Pozostałe załączniki:

  1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  2. Oświadczenie o wielodzietności
  3. oświadczenie uczęszczania kandydata do przedszkola
  4. oświadczenie uczęszczania rodzeństwa do zespołu szkół