Nabór do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo !

Nabór do szkoły odbywa się w terminie od 12 lutego 2024 roku do 1 marca 2024 roku. Dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia,

Link do zgłoszenia (załącznik nr 1- zgłoszenie dziecka do szkoły)

Dzieci nie należące do obwodu szkoły przyjmowane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego,

Link do wniosku (załącznik nr 2-wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu)

O przyjęciu dziecka do szkoły spoza obwodu decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art.131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.)

Dodatkowo obowiązującą kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą
nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sośnie jest organem prowadzącym.

Kryteria i punktacja dostępne w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Granowcu

Link do regulaminu (regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej)

Po zakończonej rekrutacji każdy rodzic dziecka przyjętego w terminie od 15 marca 2024 roku do 28 marca 2024 roku ma obowiązek potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Link do potwierdzenia (potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły)

WAŻNE ! Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły dostarczyć należy do sekretariatu szkoły.

 Pozostałe załączniki:

  1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  2. Oświadczenie o wielodzietności
  3. Oświadczenie uczęszczania kandydata do przedszkola
  4. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa do zespołu szkół