Szanowni Państwo !

Nabór do przedszkola odbywa się w terminie od 1 lutego 2024 roku do 28 lutego 2024 roku, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe wspólnie z rodzicami/ rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem. Dla dzieci, które z różnych  przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na pozostałe miejsca.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola

Zał. nr 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2024-2025

Informujemy również, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznego przedszkola, należy złożyć u wychowawców grup od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Zał. nr 3 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń ma znaczenie (data i godzina wpłynięcia wniosku). O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art.131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.)

Dodatkowo obowiązującą kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą
nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sośnie jest organem prowadzącym.

Kryteria i punktacja dostępne w regulaminie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Granowcu na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola

Po zakończonej rekrutacji każdy rodzic dziecka przyjętego ma obowiązek potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Wniosek można składać od 13 marca 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Zał. nr 2 Potwierdzenie woli przyjęcia przedszkole

WAŻNE ! Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostarczyć należy do sekretariatu szkoły.

Pozostałe załączniki:

  1. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa do zespołu szkół
  2. Oświadczenie o wielodzietności
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka